Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies jest elementem ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych Administratora. Niniejsza polityka ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest źródłem obowiązków dla Użytkowników.

Centrum Pracy z Ciałem Joanna Wołoszczuk z siedzibą w Koszalinie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających naszą stronę.

1. Definicje

Administrator – przedsiębiorca Joanna Wołoszczuk prowadząca firmę pod nazwą Centrum Pracy z Ciałem Joanna Wołoszczuk z siedzibą w Koszalinie, ul Austriacka 1, 75-430 Koszalin;  NIP 669-187-74-69; REGON 330350658 adres e-mail: biuro@centrumpracyzcialem.pl

Serwis – strony Administratora www.centrumpracyzcialem.pl oraz www.tre-trauma.pl

Sklep/księgarnia – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.centrumpracyzcialem.pl

rodo – Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119)

uodo - ustawę z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000)

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep/księgarnię i korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu/ach:

- kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego,

- rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego,

- złożenia i realizacji zamówienia,

- marketingu,

- utrzymywania więzi z Użytkownikami na portalach społecznościowych.

na podstawie n/w podstaw prawnych:

 • obsługa tematu przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego (na podstawie art. 6.1.b. rodo – realizacja umowy usługi),

 • udostępnianie drogą elektroniczną Użytkownikowi treści zamieszczonych w Serwisie w tym formularzy rejestrowych (na podstawie art. 6.1.b. rodo – czynności przed zawarciem umowy sprzedaży),

 • prowadzenie i obsługa konta Użytkownika (na podstawie art. 6.1.b. rodo – czynności przed zawarciem umowy sprzedaży),

 • realizacja umowy sprzedaży na rzecz Użytkownika (na podstawie art. 6.1.b. rodo – realizacja umowy),

 • obsługa ew. reklamacji w ramach zawartej umowy sprzedaży (na podstawie art. 6.1.b. rodo – realizacja umowy),

 • realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających m.in. z przepisów podatkowych, o rachunkowości, o archiwizacji (na podstawie art. 6.1.c. rodo – realizacja obowiązku prawnego),

 • analitycznych, statystycznych, poprawy jakości świadczenia usług, utrzymania usługi (na podstawie art. 6.1.f. rodo – uzasadniony interes Administratora),

 •  ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (na podstawie art. 6.1.f. rodo – uzasadniony interes Administratora),

 •  marketingowych (na podstawie art. 6.1.f. rodo – uzasadniony interes Administratora),

 • promowanie marki własnej i usług na portalach społecznościowych (na podstawie art. 6.1.f. rodo – uzasadniony interes Administratora).

3. Okres przechowywania danych Użytkownika

 • do czasu osiągnięcia celu dla którego zostały pozyskanie; po jego upływie dane osobowe zostaną usunięte lub zniszczone o ile nie będzie innej podstawy dla ich przetwarzania,

 • do czasu cofnięcia zgody,

 • do upływu okresów przechowywania określonych w odrębnych przepisach,

 • od czasu przedawnienia roszczeń.

4. Prawa Użytkownika

 • do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,

 • do sprostowania danych,

 • do usunięcia danych,

 • do ograniczenia przetwarzania,

 • do przenoszenia danych,

 • do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

 • do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych,

 • do uzyskania kopii danych,

 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu (Ochrony Danych Osobowych).

5. Wycofanie zgody

Użytkownik, który podał dane na podstawie art. 6.1.a. rodo (zgoda), może w każdej chwili wycofać zgodę bez podawania przyczyn. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

6. Wycofanie zgody

Administrator nie przewiduje profilowania Użytkowników w Serwisie.

7. Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkownika pozyskiwane przez Administratora w związku z realizacją usług w Serwisie będą ujawniane zewnętrznym podmiotom wg kategorii : dostawcom usług księgowych, prawnych, doradczych, informatycznych, technicznych, organizacyjnych umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej; przewoźnikom/spedytorom/Poczcie Polskiej – doręczanie korespondencji tradycyjnej, przesyłek. Administrator ma prawo ujawnić dane Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane ani do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych.

9. Zmiany w Polityce Prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 25 maja 2018 r.

Pliki Cookies Serwisu

Aktywność Użytkownika jest  rejestrowana w logach systemowych. Zebrane informacje przetwarzane są  związku ze świadczeniem usług w Serwisie przez Administratora, a także w celach technicznych (m.in. zapewnienie bezpieczeństwa, poprawnego funkcjonowania, wykrywania nieprawidłowości). Dane (za wyjątkiem świadomego działania Użytkownika) są zbierane automatycznie przez serwer. Zgodnie z przyjętą praktyką większości Serwisów www, przechowujemy zapytania http kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy url.  Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera www jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Użytkownika),

 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,

 • czas nadejścia zapytania,,

 • pierwszy wiersz żądania http,

 • kod odpowiedzi http,

 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

 • informacje o przeglądarce użytkownika,

 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis.

W ramach Serwisu stosowane są pliki cookies:

 • z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji,

 • uwierzytelniające do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji,

 • do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,

 • sesyjne odtwarzaczy multimedialnych, na czas trwania sesji,

 • trwałe do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji,

 • do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji.

Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zmiany ustawień plików cookies w swojej przeglądarce. Zmiany te mogą jednak uniemożliwić poprawne działanie Serwisu.

Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest dokumentacji (ochrony danych osobowych) Administratora Serwisu. W szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia:

a) dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do Serwisu,

b) dostęp do administrowania Serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania.

Odnośniki do innych stron

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.

Pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners