I. INFORMACJE OGÓLNE

1.Właścicielem sklepu Wydawnictwa Centrum Pracy z Ciałem …książki zmieniające życie jest Centrum Pracy z Ciałem Joanna Wołoszczuk z siedzibą w Koszalinie przy ul. Austriackiej 1.

2.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem Internetu.

3.Podczas składania zamówienia Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych, numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail.

4.Dane klientów są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i nie są udostępniane osobom trzecim.

5.Użytkownik składając zamówienie w sklepie lub zakładając wyraża zgodę na otrzymywanie od sklepu informacji handlowych.

6.Zastrzegamy sobie prawo dodatkowego potwierdzenia zamówienia.

7.Zastrzegamy sobie prawo nierealizowania zamówień, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą być nieodebrane lub zamówień niezgodnych z naszym regulaminem.

8.Klient ma prawo odstąpienia od zawartej umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. W tym celu musi skontaktować się z obsługą sklepu oraz złożyć pisemne oświadczenie.

9.Ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

II. WYSYŁKA I ZAPŁATA

1.Zamówienia realizowane są raz w tygodniu.

2.W wyjątkowych sytuacjach (w szczególności zdarzenia losowe) zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia do 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.

3.Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej pod adres wskazany w formularzu zamówień.

4.Czas dostawy (od momentu nadania do momentu odebrania) wynosi zazwyczaj 2-4 dni robocze. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek powstałe z winy Poczty Polskiej.

5.Czas oczekiwania na otrzymanie przesyłki jest sumą czasu realizacji i czasu dostawy.

6.Koszt dostarczenia zamówionego towaru podany jest w sklepie w procesie składania zamówienia.

7.Zapłata za towar można zrealizować w formie:

-przedpłaty na konto (towar wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty)

-odbiór osobisty w siedzibie firmy w Koszalinie, ul. Austriacka 1– płatność gotówką - po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

8.Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT w oparciu o dane przekazane w procesie składania zamówienia.

9.W przypadku wysyłki zagranicznych koszt dostawy jest ustalany indywidualnie po kontakcie e-mailowym lub telefonicznym.

III. REKLAMACJE

1.Nabywca może składać sprzedawcy reklamacje dotyczące działania sprzedawcy oraz korzystania ze sklepu.

2.Reklamację można składać w formie elektronicznej (wysłanie e-maila na adres biuro@centrumpracyzcialem.pl ) lub w formie pisemnej na adres sprzedawcy podany w zakładce KONTAKT.

3.O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.

4.Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

IV. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1.Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez kontakt z biurem księgarni.

2.Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Klienta żądania rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie Usługi założenia i prowadzenia Konta istnieją Zamówienia, które nie zostały zrealizowane – rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług, ze względu na konieczność prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży, możliwe jest niezwłocznie po realizacji Zamówienia lub po jego anulowaniu przez Klienta.

3.Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 14 - dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych jako istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę umotywowane obiektywnymi względami. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia konta Klienta.

V. POZOSTAŁE USTALENIA

1.Towary prezentowane w sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie sklepu lub u jego dostawców.

2.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

4.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

5.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

6.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r., poz.271 z późn. zm.)

7.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.01.2018 r.

8.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.